Skip to content Skip to navigation

关于做好我校2017年朱敬文奖学金、冯茹尔奖学金、苏交科创新奖学金评奖工作的通知

各学院:

我校2017朱敬文奖学金、冯茹尔奖学金、苏交科创新奖学金的评奖工作已正式启动,具体通知详见附件。为扩大奖学金的获奖面,本年度的“朱敬文奖学金”原则上不与“冯茹尔奖学金”、“苏交科创新奖学金”兼得。

学生工作处(部)

20173月7日

 

 

附件: 
e fiel~p;s="fiei_nt-_ge_ic bg_xue_icn_t_zhi_.r sta-target="eld-mgtarget="eld--o" typmes/on/bksgz/tappl); clas/r ml5shivmodud-item-ma/tdfts="fiei_nt-_ge_ic bg_xue_icn_t_zhi_.r ?17-03-appl); clas/r ze: orm" 95 clasl.A>春季三个金”㷥作.r e="社ioc:has_creas_creas_creas class="fa fa-y201703/div property="

关于做好我校2017年朱敬文奖学金、冯茹尔奖学金、苏交科创新 >

nd.min. tit -0.7d-9"-spt -0>校情链接及-->脚 -->
a>nal/span> block-b="block-menu-bloin" classent-mlid-0 menu-level-2">
    群体竞赛 <"pdown-to闦位与培养">学位与培养 学位与培养
  • 师资队伍
  • 师资队伍师资队伍师资队伍 校友信息
h fos-agv isck-1" clblock-b="block-menuh fos /p> 2
sta-target="erweimaed-reads pull-right h" title="首页" s.ic thisopm/qrem e.php?url= sta->Copy clas@pen_framework/logo.png" alt="南京v clasv clas 技术支持-spaa//schools.njnu.e /bksgz/tQQ-spts" conte"> <: 0px #B9B9B9lock" > mailto:bshen@ :&nddihme."//school.njnu.>ta name e="社ioc:h tky@njnu.edu. rol>
nd.mi foot 景nd.mk/js/htmNs.css" medjava/js/ht"tle="首页" rel="home">